1.
Yao C, Zhang X, Huang Q, Huang J, Fu W. Avian Influenza Virus in China. IJIC [Internet]. 2009Mar.31 [cited 2023Jun.2];2(1). Available from: https://ijic.info/article/view/3930