Yao, C., X. Zhang, Q. Huang, J. Huang, and W. Fu. “Avian Influenza Virus in China”. International Journal of Infection Control, vol. 2, no. 1, Mar. 2009, doi:10.3396/ijic.v2i1.3930.