[1]
C. Yao, X. Zhang, Q. Huang, J. Huang, and W. Fu, “Avian Influenza Virus in China”, IJIC, vol. 2, no. 1, Mar. 2009.