Yao, C., Zhang, X., Huang, Q., Huang, J. and Fu, W. (2009) “Avian Influenza Virus in China”, International Journal of Infection Control, 2(1). doi: 10.3396/ijic.v2i1.3930.