YAO, C.; ZHANG, X.; HUANG, Q.; HUANG, J.; FU, W. Avian Influenza Virus in China. International Journal of Infection Control, v. 2, n. 1, 31 Mar. 2009.