Yao, C., Zhang, X., Huang, Q., Huang, J., & Fu, W. (2009). Avian Influenza Virus in China. International Journal of Infection Control, 2(1). https://doi.org/10.3396/ijic.v2i1.3930